เลิกกิจการ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 2

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีสิทธิในทรัพย์สินของบริษัทหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการ โดย ลำดับของตราสารที่มีสิทธิในทรัพย์สินของบริษัทก่อนไปจนถึงลำดับสุดท้าย มีดังต่อไปนี้
1.เจ้าหนี้ หรือ ผู้ถือตราสารหนี้ โดย ตราสารหนี้แบ่งให้ละเอียดขึ้นได้เป็น หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และต่อมาคือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
2.หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกิจการและมีข้อจำกัดคือไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมหรือพูดง่ายๆก็คือ ไม่มีสิทธิบริหารกิจการ
3.หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกิจการกิจการที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมหรือมีสิทธิบริหารกิจการนั่นเอง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

ติวสอบ IC license

คอร์ส ติวสอบ IC license